این صفحه دیکشنری آنلاین پزشکی یک دانشجوی پزشکی می باشد!!زبانهر آنچه حس کنیم از کلمات استفاده شده در پزشکی که احتیاج به توضیح بیشتر داشته باشد در این صفحه میگذاریم!!

اتند:به استادی که در بیمارستان آموزش می دهد به دانشجویان پزشکی می گویند!

پاویون:برای اکسترن ها محلی است برای تعویض لباس وگذاشتن وسایلمان که کمد همی داردعینک